Financial support for energy efficient lighting

Wie als bedrijf, lokale overheid, instelling of organisatie wenst te investeren in een nieuwe energiezuinige en kwalitatief betere verlichting, kan vooraf best eens nagaan of er geen mogelijkheid bestaat tot een financiële ondersteuning. Dit kan zijn onder de vorm van een premie, een renteloze lening of een verhoogde belastingsaftrek. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het plaatsen van een nieuwe verlichtingsinstallatie bij nieuwbouw ook wel Newlighting genoemd en een renovatie van de bestaande verlichting – meestal als Relighting bestempeld.

Relighting kan in verschillende gradaties worden uitgevoerd. Zo zal men spreken over:

  • Renovatie (vernieuwen van de verlichtingsinstallatie)
  • Retrofit (aanpassen van bestaande armaturen met nieuwe optieken, lampen en voorschakelapparaten)
  • Relamping (vervanging van de lampen) en Uplamping (oudere types lampen vervangen door nieuwere en energie-effiënte lampen)
  • Refurbishment (volledige vernieuwing van ruimte en verlichtingsinstallatie)

Verder wordt rond het thema energiezuinige verlichting ook wel gesproken over:

  • het vervangen van de conventionele voorschakelapparatuur door de elektronische voorschakelapparaten (premie voorhanden bij enkele DNB’s).

Hierna volgt een overzicht van de mogelijke financiële ondersteuning bij verschillende instanties.

 

Vlaams Gewest

 

..:: Agentschap Ondernemen (OA)

Het Agentschap Ondernemen voorziet ivm. energiezuinige verlichting enkel de financiële tegemoetkoming voor het verkrijgen van een gedetailleerd thematisch energieadvies.

Vooraleer een adviesbureau wordt gecontacteerd voert het Agentschap Ondernemen een energiescan uit in uw bedrijf. Deze scan schetst een overzicht van de energiefacturatie (zowel elektriciteit als brandstof) en tracht via het maken van een inventaris van de verbruiken een prioriteitenlijst op te stellen. Bepaalde facetten van het verbruik die algemeen van aard zijn, zoals de verlichting, de persluchtproductie en de manier van verwarmen worden beoordeeld op hun impact op de factuur en doorgelicht naar besparingsmogelijkheden. Een tabel met investeringsvoorstellen, de bijhorende besparing in euro en de terugverdientijd is het resultaat.

Via het EFRO-project 'REG in kmo's' kan na een energiescan of na het energieadvies bij nieuwbouw of renovatie verder advies per thema (verlichting, perslucht, HVAC, WKK, ...) uitgevoerd worden door gespecialiseerde energiestudiebureaus. Het Agentschap Ondernemen komt hierbij financieel tussen voor 2/3 van de kosten met een max. van 3000 EUR. Voor specifieke thema's kan ook VITO de studies voor KMO's uitvoeren die via het EFRO-project 'Prodem' voor 2/3 financieel worden gesteund.

Meer info over de werking van het Agentschap Ondernemen kunt u hier nalezen, of via www.rationeelenergiegebruik.be . U vindt er de contactgegevens voor iedere provincie.

..:: Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs(AGIOn)

Alle CLB’s, internaten en de scholen uit het secundair, basis- kleuteronderwijs, zowel uit het officiële (gemeentelijk, provinciaal) als het gesubsidieerde vrije net, kunnen bij het AGentschap voor Infrastructuur in het ONderwijs (Agion) aankloppen voor een tegemoetkoming voor het plaatsen van energiezuinige verlichting. Voor het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) bedraagt de subsidie 70% van de kosten, voor het secundair onderwijs, internaten, centra voor volwassenenonderwijs en CLB’s is de subsidie 60% van de kosten.

Voor het niet door subsidie gedekte deel van de kosten (30 of 40%) kan een inrichtende macht van het vrij onderwijs een lening aangaan die door de Vlaamse Gemeenschap gewaarborgd wordt. Meer informatie is te verkrijgen via www.agion.be.

Voor de subsidiering voor REG-investeringen worden volgende voorwaarde gehanteerd: energiezuinige verlichting (= max. 2,5 Watt per m² vloeroppervlakte en per 100 lux): armaturen, lampen, elektronische ballasten en regeling (dimming, aanwezigheidsdetectie, daglichtcompensatie, ...)

Opmerking: Ten dienste van de scholen van de Vlaamse Gemeenschap die niet onder AGION vallen, maar onder het Agentschap voor Facilitair Management (AFM), werd een brochure opgesteld 'Richtlijnen relighting'. Deze brochure kan worden opgevraagd bij GO!.

 

Distributienetbeheerders

 

De distributienetbeheerders (DNB’s) subsidiëren een aantal maatregelen in het kader van energiebesparing en rationeel energiegebruik (REG-premie), zo ook energiezuinige verlichting onder de premie Relighting en/of Newlighting. Het premieaanbod van de DNB’s varieert en een maatregel kan ook van het ene jaar op het andere plots verdwijnen of variëren. Leuk om weten is dat sommige DNB’s ook een premie uitreiken voor domotica toepassingen.

Voor meer informatie betreffende specifieke maatregelen contacteert u best de lokale distributienetbeheerder.

Alle gedetailleerde informatie vindt u hier

 

Federale overheid

 

Investeringen in energiebesparende maatregelen leveren een verhoogde fiscale aftrek op. Het doel hiervan is het energetisch rendement op te voeren voor bestaande installaties en het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen. Volgens Artikel 69 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen krijgen bedrijven de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen.

Meer informatie vindt u hier

 

Derden

 

..:: Derde partij Financiering

Een probleem bij energiebesparende maatregelen is dat hiervoor soms geen betekenisvol investeringsbudget kan vrijgemaakt worden. Bovendien is het niet gegarandeerd dat de investering binnen een aanvaardbare termijn terugverdiend wordt. Dit geldt ook voor relighting en/of newlighting.

Een mogelijke oplossing daarvoor is derdepartij financiering: de 'derde' leent niet alleen het geld nodig voor de investering, maar garandeert ook dat de investering minstens genoeg zal opbrengen om de lening af te betalen. Zo'n bedrijf wordt een ESCO genoemd, een 'energy service company'.

Meer informatie vindt u hier

---
 

Deze informatie vindt u verspreid ook via www.energiesparen.be onder 'subsidies'. Na het ingeven van de postcode en het type afnemer (bedrijf, school, lokale overheid) vindt u de meeste van deze subsidies terug. Bepaalde van deze financiële tegemoetkomingen kunnen niet gecumuleerd worden; zeker wanneer ze vanuit de zelfde instantie worden aangeboden.